Medlemskontingent

Postet av Melhus IL - Orientering den 28. Mar 2014

(28.03.2014) For å drive organisert aktivitet i Melhus IL er alle pliktig til å være registrerte medlemmer (personlig medlemskap). Dette er i henhold til § 3 Medlemmer i Melhus IL sin Lovnorm. Les mer under utdrag fra lovnorm nedenfor.

 

For å betale medlemsavgift er det opprettet en løsning under Melhus IL Fotball som gjelder for alle avdelingene i idrettslaget. Du kan du legge inn så mange medlemmer som du vil og du vil få en kvittering på eposten som du oppgir.

 

Nå kan du selv ordne registrering, innbetaling og få kvittering.  Dette er gjort på 1-2-3 ved å trykke på linken under:

 

http://melhusfotball.gc.no/?vis=medlemsavgift

 

Husk at du må ha medlemskap for at forsikringsordninger skal gjelde, det holder ikke å betale treningsavgift.

 

 

 

Utdrag fra lovnorm Melhus IL

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.[1]


[1] Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.

§ 3 Medlemmer

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.

(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.[1]

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.


[1] Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.